Møde med Patienterstatningen – 14/11 2023

Sted: Foreningen for bivirkningsramte, formandens privatadresse

1. Detagere:

Patienterstatningen (PE):
Caspar Strand, kommunikationschef
Martin Erichsen, vicedirektør
Peter Jakobsen, chefkonsulent

Læge (LÆ):
Lennart Friis Hansen, uvildig læge med interesse i forskning på området vaccine reaktioner

Foreningen (FE):
Anette Lindberg Friedrichsen, formand (referent)
Jeanette Birkelund, kasserer

2. Punkter der blev drøftet:

Spørgsmål fra foreningen til Patienterstatningen
– Udfordringer for begge parter i anerkendelse af vaccinationsskader
– Medlemmernes kontakt til Patienterstatningen
– Produktresumé for vaccinerne
– Patienterstatningens arbejdsgrundlag og evt. mangler deri, i forhold til vaccinationsskader

3. Referat:

FE: Er der særlige forhold der er gældende for Covid vaccinerne end for andre præparater? Er det normalt et så nyt produktresumé danner baggrund for anerkendelse af medicinalskade? Da Covid vaccinerne blev godkendt var produktresumé blankt og man vidste ikke hvad man kunne risikere af bivirkninger.

PE: Inden vaccinerne blev godkendt, blev de testet i store lægemiddelforsøg, hvor kvalitet, sikkerhed og virkning blev testet. Myndighedernes godkendelse er udtryk for, at testresultaterne har vist, at fordelene ved vaccinen opvejer risiciene. Produkter godkendes af EU hvis det skal anvendes i Europa. Produkter godkendes af LMST hvis det kun skal bruges i DK. Det produktresumé der anvendes for Covid vaccinerne er godkendt af EU, hvorfor det er EMA der har ansvaret for dette produktresumé. Der er ikke særlige forhold for produktresumé for Covid vaccinerne.

Covid vaccinerne godkendes på baggrund af de medicinske forsøg og disse ligger til grund for produktresumé. Generelt skal tre betingelser være opfyldt for der kan udbetales erstatning:

– Bivirkningen man mener at have fået, skal som udgangspunkt fremgå af produktresumé for præparatet, for at bevise medicinsk årsagssammenhæng. Der tilføjes nye bivirkninger til produktresumé i takt med disse godkendes af EU. Et produktresumé er derfor ikke et endeligt eller fyldestgørende dokument, da der kan tilføjes bivirkninger i takt med de godkendes.

– Der skal være tidsmæssig sammenhæng. Der skal være sammenhæng mellem vaccinationsdatoen og til symptomer opstår.
– Der må ikke være forudgående sygdom med lignende symptomer før vaccination. Det er vigtigt, at skader anmeldes inden 3 år fra patientens kendskab til vaccinationsskaden. Ellers vil patienterne ikke være erstatningsberettiget.

Alle læger har pligt til at indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Dette redskab er vigtigt for at kunne påvise bivirkninger der bør tilføjes til produktresumé.

FE: Hvor lang tid efter vaccination er sat for at kunne bevise årsagssammenhæng? Hvor længe efter vaccination skal man opsøge en læge for at kunne bevise symptomerne er startet?

PE: Det er svært at sætte et fast tidsrum på dette, men skal være indenfor ca 4-5 uger efter vaccination. Eksempelvis udviklede patienter med kronisk nældefeber reaktion i dette tidsrum efter vaccination. Der kan ikke sættes et præcist tidsrum da man ser individuelt på dette. Det skal være overvejende sandsynligt, at patienten er påført en skade og det kræver bekræftelse af en læge.

FE: Eksempel, patients symptomer startede samme dag med hævede lymfeknuder, høj feber og hævelser, kort derefter hjerteinflammation, men skaden udviklede sig pga reaktionen i kroppen som der ikke blev behandlet. Det bredte sig derefter til lungerne 3 mdr senere hvor der nu også er skader – dette pga manglende behandling og udløst af vaccination. Det vil sige skaden breder sig og angriber flere organsystemer over tid. Det er stadig vaccinen der gør det og det er også lægernes diagnose. Da mange patienter med vaccinations skader ikke modtager den behandling de burde have på hospitalerne, så sendes de hjem uden hjælp og dette gør skaderne udvikler sig og bliver værre. Dette skyldes lægerne ikke er opmærksomme på hvad denne vaccine kan gøre ved kroppen. Denne uvidenhed er skyld i mange patienter efterlades uden den nødvendige behandling og hjælp til at stoppe skaderne efter vaccination. Eksempelvis microblodpropper der ikke opdages og behandles.

PE: Når patienten opsøger læge og reaktioner efter vaccination journalføres, så fremgår det hvornår symptomerne opstår. Hvis skaderne breder sig pga manglende behandling, så vil følgeskaderne også være indbefattet af årsagssammenhæng. Forudsat lægerne der behandler patienten, er enig i det skyldes vaccinen.

Det er vigtigt alle patienter, der mener at have fået kroniske bivirkninger får anmeldt det til PE så hurtigt som muligt efter vaccination. De forbigående bivirkninger med få ugers bivirkninger er normal reaktion på vaccination, men længerevarende og kroniske vaccine senfølger skal anmeldes.

FE: Det er problematisk at få anerkendt bivirkninger efter vaccination ved lægerne og på hospitalet. Patienterne får at vide der ikke er bivirkninger ved vaccinerne. Patienterne får derfor ikke den nødvendige behandling eller diagnose. Det kan derfor være svært at påvise årsagssammenhæng. Ofte får patienterne at vide det er psykisk overbevisning herom.

PE: Der er risiko for, at man kommer til at afvise nogle patienter ud fra produktresumé, på det tidspunkt hvor man træffer afgørelsen. Men kommer der ny viden i takt med indberetningerne om bivirkninger, så vil de samme patienter kunne få genoptaget deres erstatningskrav ved Patienterstatningen. I PE´s system registreres symptomer og sygdomme der er givet afvisning på. Hvis der senere tilføjes disse til produktresumé, vil disse patienter blive kontaktet af Patienterstatningen med henblik på muligheden for at genoptage deres erstatningssag. Der skal tages udgangspunkt i hvad der står i produktresumé på tidspunktet for afgørelsen samt PEs lægers vurdering. Der er registreret enkelttilfælde i Danmark om sjældne bivirkninger efter vaccination. Indberetningerne til Lægemiddelstyrelsen vil, hvis der kommer mange meddelelser fra de forskellige lande, også forpligte EMA til at kræve at få det tilføjet produktresumé. Var også årsagen til VITT blev tilføjet produktresumé for Astra Zeneca. I forhold til at Pfizer skulle kunne give blodpropper, så er det undersøgt af EMAs læger, der ikke har fundet det sandsynligt denne vaccine kan forårsage blodpropper. Det er årsagen til blodpropper ikke er angivet i produktresumé for Pfizer Covid vaccinen. Da det er en proces, der er afhængig af ny viden på området og indberetninger, så kan det være det bliver tilføjet produktresumé hvis der ses en årsagssammenhæng. Patienterstatningen følger med i udmeldingerne fra Lægemiddelstyrelsen og EMA. Dette danner baggrund for de afgørelser der træffes i erstatningssagerne.

FE: Spørgsmål til Patienterstatningen om eksempler på afslag der er givet til patienter med begrundelsen at der var tale om almene symptomer i befolkningen. I tilfælde hvor både årsagssammenhæng og tidsmæssige sammenhæng er opfyldt, samt diagnosen vaccine skade er givet af patienternes egne læger. Hvad er så årsagen til afslag på erstatning til disse patienter? Er det de lægekonsulenter der er ansat til at vurdere skaderne der måske ikke er fagligt relevante til at vurdere om der er tale om vaccine skade?

PE: De lægekonsulenter der tilknyttes som rådgivere i erstatningssager, vælges ud fra deres speciale. Eksempelvis kardiologer for hjertesymptomer osv. Der er blandt andet infektionsmedicinere, lungemedicinere og neurologer tilknyttet. Lægekonsulenter vælges ud fra de symptomer der knytter sig til den enkelte patient. Hvis der er specialister der har undersøgt patienten og konkluderet der er tale om vaccine skade, så informeres lægekonsulenten med samme speciale også om dette. Men er lægerne uenige, er det de tilknyttede lægekonsulenters vurderinger, der ligges til grund for afgørelserne. Hvis patienterne får afslag og ønsker at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, er det nye jurister og læger der skal afgøre sagen. I tilfælde af der kommer ny viden om vaccine senfølger og patienten har fået afslag på anken også. Så kan sagen genoptages grundet den nye viden på området, hvis det er relevant for patientens vaccine skade. Det er i sidste ende Lægemiddelstyrelsen og EMA der afgør, hvilken ny viden der er gældende på området. Der er 10 års forældelsesfrist fra vaccinen blev givet. Derefter kan sagen ikke genoptages.

FE: Da der mangler viden om vaccine reaktioner, så er det vigtigt der findes en løsning for de patienter der i klemme pga denne manglende viden. De tests og undersøgelser der kan afsløre, om vaccinen er årsagen til deres skader kan ligge langt ud i fremtiden. I tilfælde hvor patientens sag trækker ud over længere tid og der stadig pågår udredning, indhenter Patienterstatningen så selv løbende journalmateriale? Eller skal patienten selv gøre opmærksom på der stadig pågår udredning?

PE: Opdaterer journalmaterialet om patienten optil den dato hvor der træffes afgørelse i sagen. Man kan se om der er nyt materiale i sagen inden man træffer afgørelsen. Hvis der er tale om en anmeldelse af en skade der ikke fremgår af produktresumé, så træffes hurtigere afgørelse, da udredningen af patienten ikke er relevant for udfaldet af sagen.

FE: Konkluderer at hvis patientens skader ikke lever op til kravet om at bivirkningen skal fremgå af produktresumé og/eller PEs lægers vurdering, så vil de få afslag og skal vide dette inden de sender ansøgningen. Men at søge om erstatning er alligevel vigtigt, da anmeldelsesfristen på 3 år skal overholdes – og da der kan komme nye bivirkninger i produktresuméet. Hvad gør man hvis patienter, der forud for vaccination har en grundsygdom der er i ro eller er velmedicineret, som efter vaccination oplever væsentlig forværring og ikke længere kan behandles medicinsk for deres symptomer da deres medicin ikke virker som den ellers har gjort? Man kan i den forbindelse have en formodning om at vaccinen har forårsaget denne forværring, specielt set i lyset af den immunrespons efter vaccination. Hvad gør man ved denne gruppe af patienter, da præcis denne gruppe har fået at vide de skal vaccineres, netop pga deres allerede autoimmune lidelser?

PE: Har haft sådanne sager. Produktresumé angiver der kan være opblussen af nogle symptomer og smerter. Men en varig forværring fremgår ikke af produktresumé. Så det er svært at få erstatning for. Produktresumé spiller en stor rolle for udfaldet af en erstatningssag. For at ændre produktresumé er det Lægemiddelstyrelsen der skal reagere på indberetninger og derefter kontakte EMA for at for ændret produktresumé. Det er forståeligt foreningen ønsker at udfordre produktresumé for at hjælpe patienterne. Det er vigtigt for forståelsen af sagsbehandlingen af erstatningssagerne, at Patienterstatningen ikke har indflydelse på udfærdigelsen af produktresumé, men blot skal rette sig efter det.

FE: Hvem har truffet beslutningen om de tre kriterier der skal træffes afgørelse ud fra?

PE: Det følger af lovgivningen. Klage- og erstatningsloven er lovgrundlaget for Patienterstatningens afgørelser. Lov om klage og erstatnings adgang indenfor sundhedsvæsnet opridser de kriterier og betingelser der kan gives erstatning ud fra. Blandt andet sandsynlighed. Der skal bevises over 50% sandsynlighed. Så skal ikke være bevist ud fra enhver tvivl men blot være mere sandsynligt det skyldes vaccinen end noget andet. Erstatningsansvarsloven bestemmer hvordan erstatningen skal udmåles for den enkelte. Eksempelvis svie og smerte, varige mén, erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste med mere. Lovgivningen danner grundlag for de afgørelser der træffes.

FE: Klage og erstatningsloven siger det skal være overvejende sandsynligt (mere end 50% sandsynligt det skyldes vaccinen), hvordan stiller man sig så overfor patienter der har fået foretaget biopsier der påviser skaderne udelukkende skyldes vaccination, tæller det med i de 50%? Også selvom de pågældende skader ikke fremgår af produktresumé?

PE: Er ikke tidligere stødt på sager hvor der foreligger biopsier som dokumentation for skader efter vaccination. Takker for informationen og syntes det er interessant dette kan laves. Vil meget gerne se dokumentation for disse fund da man ikke er stødt på en sådan undersøgelse før. I de tilfælde hvor patienter har dokumentation for deres skader fra prøver lavet i udlandet må disse meget gerne sendes med ansøgningerne. Selvom Patienterstatningen ikke er en forskningsenhed, vil man gerne se på denne dokumentation patienterne har fra udlandet og undersøgelser der ikke er tilgængelige i Danmark. Det kan være svært at vurdere hvad der skyldes vaccination, da næsten hele befolkningen er vaccineret og sygdom som eks blodpropper forekommer uanset. Så selvom der kan synes at være en tidsmæssig sammenhæng, er det ikke sikkert, at det skyldes vaccinen. Når så mange vaccineres, vil nogle af de borgere, som har fået vaccinen, umiddelbart efterfølgende få en række forskellige sygdomme. Derfor skal der både være en tidsmæssig sammenhæng og en dokumenteret lægefaglig sammenhæng/bivirkning før, der kan gives erstatning.

FE: Mener bevisbyrden bør vendes om. Man skal via udredning bevise det ikke er vaccinen, for patienten har ikke en chance for at bevise det skyldes vaccination. Også fordi nogle af de få blodprøver der kan påvise eks overreaktion i immunrespons er fjernet af sundhedsmyndighederne. Det vil sige patienten har ingen muligheder for at bevise deres skader skyldes vaccinationen. Foreningen håber på der er nogle der arbejder på at lave nogle mere uddybende tests for vaccineskadede patienter, netop fordi bevisbyrden pt ligger ved patienten og er umulig at løse. Desværre er billedet at vaccineskader er vedvarende. Det vil sige at de symptomer man måske tillægger alm forekommende sygdom i befolkningen og derfor lægger til grund for afslag, ville kunne fremstå anderledes set over en længere periode. Disse forhåbentlig kommende tests er vigtige, fordi vaccine senfølger (uanset om de kan ligne almindeligt forekommende sygdomme) ofte har et atypisk sygdomsbillede, og er svære at behandle da årsagen til skaden stadig er aktiv i patienten. Er blot en observation men bør undersøges nærmere. Ønske om en mere direkte kontakt til Patienterstatningen for medlemmerne. Dette ville kunne afsløre mønstre og bidrage til problemløsning for begge parter. Vidensdeling og dialog om problematikken. Rådgivning af medlemmerne i forhold til deres erstatningssag. Nogle patienter hyrer advokater for at få erstatning. Foreningen mener alle bør have samme rettigheder og mulighed for at få erstatning uanset økonomisk råderum eller advokatbistand. Det bør ikke være afhængigt af advokatbistand om patienten får erstatning.

PE: Det er netop ikke nødvendigt at hyre en advokat i Danmark. Patienterstatningen indhenter al materiale for patienten og træffer derefter en afgørelse. Og det er gratis at søge erstatning. PE har en telefon-hotline (Skadelinjen) med direkte nummer der blev oprettet under Covid. Der sidder sagsbehandlere ved telefonen og rådgiver, hjælper patienterne. Patienterstatningen er enig i der skal være lige mulighed for alle borgere for at få erstatning, advokatbistand eller ej.

FE: Mange ældre borgere har ikke mulighed for at foretage anmeldelse da alt foregår online. Spørger om der også er hjælp til denne gruppe patienter hos skadelinjen, så alle får lige mulighed for at søge erstatning.

PE: Man kan ringe og få tilsendt et papiransøgningsskema. Så alt er ikke digitalt. Skadelinjen er etableret for at hjælpe med at vurdere, om de har fået en skade. Sagsbehandlerne må og vil ikke afgøre sager eller afvise patienter i telefonen – men skal alene hjælpe patienter med at forstå, hvad det vil sige at have fået en lægemiddelskade. Patienter, som har svært ved at søge online kan ringe til Patienterstatningens hovednummer og få råd og vejledning. På den måde har PE forsøgt at tage højde for, at det er en udfordring for nogle patienter at søge erstatning. Telefonnummeret til skadelinjen er: 33179543 og er åben 9.30-15.00. I Danmark er patienterne bedre stillet end i mange andre lande, da det er gratis at søge om erstatning og man skal ikke selv rejse sit erstatningskrav mod producenten. Det offentlige erstatningssystem, med mere lempelige bevisregler, er bedre end i andre lande. Det er nemmere at få erstatning for bivirkninger i Danmark end i andre lande i EU. Danmark og de nordiske lande har statsligt reguleret ordning for erstatning.

Da mødet mest havde karakter af en god samtale, de fremmødte fra foreningen havde mange supplerende spørgsmål og den uvildige læge havde mange nye informationer, var der også en god dialog om nedenstående:

FE/LÆ: Vaccinerne er fremstillet for at fremtvinge en immunrespons. Da vaccinerne blev rullet ud til hele befolkningen, blev oplyst de kun forårsagede milde og forbigåede bivirkninger. Men de statistiske undersøgelser man baserer det på, dækker kun 99-99,99% af befolkningen. Dvs at 0.001 – 1 % falder udenfor acceptgrænserne. Med så mange mennesker vaccineret vil der være forskelligt udfald i immunsystemet pga vaccination og da antallet af vaccinerede er meget stort vil det samle antal af selv sjældne bivirkningstilfælde være til at tælle.

LÆ: Udfaldsrummet af variationer i immunreaktioner efter vaccination er meget stort. Immunsystemet er designet til at reagere på alt, herunder ting vi endnu ikke kender til og som sker i fremtiden. Ellers var mennesket uddød. Det er derfor en kæmpe udfordring af udfaldsrummet er så stort. Man bør prøve at finde ud af hvad der er gået galt for de patienter der rammes af alvorlige reaktioner og sygdom efter vaccination. Der kan være mange løsninger på dette, hvor LÆ har prøvet at kaste sig over nogle få af dem. Det kommer til at tage måske 10 år før man finder ud af at kortlægge nøjagtigt hvad der er sket i de enkelte patienters immunforsvar. Det er svært for lægerne at behandle patienter med vaccine bivirkninger. Der er meget man endnu ikke ved om vaccinerne. Eksempelvis er der nu viden om at vaccinen kan spores længe i kroppen efter vaccination. En dansk Molekylærbiolog har ved et tilfælde fundet vaccinen i blodet uger efter vaccination. Kroppens celler kan hos nogle have svært ved at nedbryde vaccinen. Nogle patienter har defekter eller ændringer i de biologiske systemer som nedbryder vaccinen, hvilket gør vaccinen kan måles i blodet længe (mere 6 uger) efter vaccination, hvilket kan være skyld i en hyperaktivering af systemet. Det betyder genetiske forandringer kan være afgørende for udfaldet af vaccination for den enkelte. Så hvordan sikrer man at tvivlen kommer patienten til gode? Da disse reaktioner er sjældne, vil det også tage lang tid at finde redskaber der kan påvise årsagen. Det var først i 2023, 2 år efter vaccination, at man fandt ud af vaccinen, kan hænge længe i kroppen og forårsage hyperaktivering og overreaktion i patienten. Man søger nu efter hvilke bremser nogle mennesker kan mangle i immunsystemet. De manglende bremser får immunsystemet til at forårsag hyperaktivering, hvor det ikke burde gøre det. Det vil tage lang tid at afdække. Patienterne kan ikke vente 10 år på at læger og forskere i laboratorierne har færdiggjort de studier der er nødvendige. Så hvordan kan man identificere patienterne uden for enhver tvivl, har fået skader af vaccination og der er årsagssammenhæng?

Hvis der ikke må være forudgående sygdom, der ligner symptomer på bivirkninger af vaccination, så går det imod regeringens og Sundhedsstyrelsens anerkendelse af eks kræftsygdomme har et stort udfaldsrum da det er afhængigt af den enkelte patient. Dette gør at individuel medicinering af kræftpatienter er nødvendig da der ikke er én behandling der virker på alle disse patienter. Med reaktioner efter vaccination er det endnu sværere at behandle patienterne, da der er mange flere individuelle reaktioner i patientens immunforsvar der kan reagere på vaccination. Blot én defekt i immunforsvaret kan gøre det derefter reagerer i alle mulige retninger og det er derfor uforudsigeligt hvilken skade eller sygdom den enkelte vil kunne få både akut efter vaccination og over tid. Da disse defekter er sjældne, er de også svære at finde og få nok cases til at sikre robust sammenhæng. Så hvordan håndterer Patienterstatningen et symptom der forekommer sjældent? Mange af patienterne kategoriseres som ”funktionelle lidelser” – altså psykisk betinget, dette pga manglende udredning og ikke eksisterende undersøgelser. Men selv patienter der er deprimerede udvikler ikke disse alvorlige fysiske skader (fx tab af tænder) pga humøret. Men med den manglende erkendelse af, at produktresumé halter langt efter den viden der allerede er på området, så er produktresumé ikke fyldestgørende. Alle afgørelser om mulige bivirkninger der skal tilføjes produktresumé afgøres på baggrund af populationsundersøgelser. Populationsundersøgelser kan ikke bruges til at vurdere tilstande hos enkelt individer. I populationsundersøgelser skærer man ude i hjørnerne og der tages ikke højde for den enkelte da det er flertallet der bestemmer udfaldet af undersøgelsen. Da det handler om statistik.

Det aftaltes at der sendes bilag vedlagt det færdige referat i form af studier og dokumentation for dette.

PE: Er ikke lægelige eksperter men vil tage informationen med tilbage. Loven kræver der skal være overvejende sandsynlighed og årsagssammenhæng. Man kigger ikke al denne forskningslitteratur igennem ved Patienterstatningen. Man anvender produktresumé, da det forventes EMA og Lægemiddelstyrelsen har dette opdateret. I forhold til den nye viden om reaktion efter vaccination bør FE og LÆ tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen. Patienterstatningen er ikke en forskningsmyndighed og har ikke mulighed for at anerkende nye bivirkninger eller ændre i produktresumé. Produktresumé betragtes som et arbejdsredskab og vejen til at ændre dette er ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen.

FE: Da der på mødet er kommet så meget ny lægefaglig viden og henvisning til forskning og studier, der kan være vigtige i forståelsen af vaccine reaktioner, så vil der blive tilsendt materiale om dette sammen med referatet efter mødet til alle mødedeltagere. De fremmødte deltagere fra Patienterstatningen har ikke lægefaglige baggrund men juridisk og er hhv advokater og kommunikationschef. Disse har derfor ikke den faglige baggrund til at kunne vurdere eller forholde sig til den nye forskning på området vaccine reaktioner. Denne nye viden kan så eks distribueres til de lægekonsulenter Patienterstatningen har tilknyttet, så disse er opdateret om denne nye viden på området.

LÆ: Den Europæiske infektionsmedicinske kongres havde oplæg ved en kendt læge og forsker. Denne viste hvor meget kunstig intelligens evt kan hjælpe med at forstå problemstillinger. (Der vises billede fra dette oplæg med et isbjerg, hvor det illustreres hvor lidt man i dag ved og hvad man bør undersøge nærmere). Tegningen og oplægget illustrerede tydeligt evidens hierarkiets opbygning og hvad man er nødt til at medtage for at vurdere den enkelte patient. Bilaget vedlægges referatet.

FE: Da det er politisk bestemt hvilke betingelser, der sættes for patienterne kan få erstatning ved Patienterstatningen. Da man fra politisk hold har betragtet vaccinering med Covid vaccinerne som en borgerpligt og bad raske mennesker om at lade sig vaccinere. Dette med vaccine senfølger som konsekvens for nogle. Bør der derfor også følge et særligt ansvar med for politikerne, når man vælger at træffe en sådan beslutning. Man bør derfor kræve, at dem der er kommet til skade af vaccination, skal have en kompensation. Foreningen vil indhente bilagene fra LÆ og sørge for de videredistribueres til alle mødedeltagere. Derudover vil der blive lavet referat af mødet der fremsendes til alle mødedeltagere til godkendelse forud for offentliggørelse. Dette da det bliver nødvendigt at tale med politikere om vilkårene for de vaccineskadede borgere. Patienterstatningens arbejdsgrundlag levner ikke mulighed for at alle de patienter der er kommet til skade, kan få den kompensation for det der er overgået dem. Med den nye forskning, der måske kan ligge 10 år ud i fremtiden, så har det store konsekvenser for de borgere der har mistet deres levegrundlag grundet invaliditet og skade efter vaccination. De kan ikke vente 10 år med at få den nødvendige hjælp. Der skal etableres et sikkerhedsnet under de borgere.

LÆ: Henviser til den amerikanske ”National Vaccine Injury Compensation Program” etableret i 1986 som en forsikring, der angiver vacciner er anderledes end alle andre lægemidler, da vacciner tages også for samfundets skyld og ikke blot for den enkelte. Netop derfor kører USA med nogle andre regler for erstatning da erstatningen tjener både hensynet til den enkelte der er kommet til skade, og tilliden til vacciner som helhed. Ved manglende tilllid til vacciner vil man ikke længere tage vacciner hverken på egne eller samfundets vegne. I Danmark mangler man den anderkendelse af problematikken. Når man beder borgerne lade sig vaccinere, og løbe en risiko på andres vegne, så bør der følge et ansvar med fra politikere og myndigheder og tages hånd om de borgere der kommer til skade. De beviser der ligger til grund for afgørelserne i Danmark kan ikke følge med den nyeste viden og er baseret på gruppen og ikke individet.

FE: Der er meget ny viden og dokumentation præsenteret under mødet. Dette vil FE præsentere for de politikere der kan ændre forholdene for de borgere der lider af vaccine senfølger. Dette så patienterne kan få den behandling, anerkendelse og kompensation de har krav på. Bilag for denne nye viden sendes til Patienterstatningen så den også kan videredistribueres til de lægekonsulenter der rådgiver og vurderer sager om vaccineskader. Dette så alle er opdateret på det vi har talt om under mødet. Den eneste måde at bliver klogere på skaderne, det er ved at se på ny viden på området. Det der låser patienterne pt er produktresumé da dette ikke er fyldestgørende og aldrig kan blive det, da vaccine senfølger kan skyldes immunrespons, hvilket vil være individuelt for den enkelte der rammes. Eksempelvis tog det over et år før blødningsforstyrrelser blev anerkendt som en bivirkning. Men det står stadig anført som sjældent. Dette selvom studier viser det er hyppigt forekommende blandt vaccinerede kvinder. Selvom det ikke er muligt at komme udenom produktresumé, så bliver vi nødt til at tale om hvorfor netop den ufuldstændige liste er et problem. Vi skal tale om det og gøre opmærksom på det er et problem. Ellers bliver der ikke foretaget nogle ændringer for de vilkår patienterne kan søge erstatning efter. Da der er stor mistillid blandt patienterne til Patienterstatningen, da oplevelsen er alle får afslag, så er det vigtigt vi taler om det beslutningsgrundlag der kan træffes afgørelse ud fra. Kun ved at tale om de begrænsninger der er i lovgrundlaget, kan vi påpege hvad der bør ændres, for patienternes skyld. For patienter der blev syge samme dag de blev vaccineret, der mister førlighed, arbejdsevne og via undersøgelse af speciallæger har fået diagnosen vaccineskade, så er det uforståeligt disse patienter får afslag på erstatning. Udelukkende pga produktresumé og mangelfuld lovgivning. Det er ingen tjent med. Den enkelte patient ved ikke noget om Patienterstatningens lovgrundlag eller det produktresumé der afskærer dem fra erstatning. Der er en opfattelse af at Patienterstatningen selv kan afgøre hvad der skal gives erstatning for. Derfor er referatet og dialogen vigtig og politikere skal inddrages så patienterne kan få den kompensation de har krav på. Hvis man spørger myndighederne om hvilke muligheder man har, hvis man rammes af vaccine senfølger, så anbefales det:
– At man indberetter sine bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

– At man søger erstatning ved Patienterstatningen

Men indberetningerne anvendes ikke til at etablere behandlingstilbud, så der etableres ikke hjælp, udredning eller behandling til patienterne. Var patienterne blevet udredt kunne de også bevise hvad de var syge af. Så den manglende udredning og behandling stopper hele processen med at få anerkendt bivirkninger i produktresumé. Patienterne kan ikke få erstatning da produktresumé ikke tillader det. Det efterlader patienterne uden nogen form for hjælp eller anerkendelse. Bevisbyrden bør vendes så det ikke er patienten der skal bevise sygdom og skade skyldes vaccinen. Slet ikke uden adgang til en eneste test der kan bevise det. Det er ærgerligt Danmark ikke vælger at være foregangsland på området med udredning og forskning på området vaccine senfølger.