Persondatapolitik

Persondatapolitik for Foreningen for bivirkningsramte – Covid19-vaccination

Aabenraa d. 21. september 2023

Foreningen for bivirkningsramte – Covid19-vaccinations dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige i Foreningen for bivirkningsramte – Covid19-vaccination er: Kasserer Jeanette Birkelund

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger på alle medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer.

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Følsomme personoplysninger der kan blive behandlet: Oplysninger om covid19-vaccinationer, batchnumre og bivirkninger.

Her indsamler vi oplysninger fra: Oplysningerne får vi fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

  1. Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  2. At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
  3. Behandling efter lovkrav
  4. Behandling med samtykke

Formålene:

  1. Formål med behandling af medlemsoplysninger

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Levering af varer og ydelser du har bestilt.

Administration af din relation til os

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af arrangementer

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Udtræk af dine personoplysninger til relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med statistiske opgørelser og forskningsaktivitet. Udtræk af data foretages som udgangspunkt i anonymiseret form.

  1. Behandling af medlemsoplysninger til statistik og i forskningsøjemed

Foreningen foretager dataudtræk til dokumentation og statistiske opgørelser til møder med de danske sundhedsmyndigheder. Ved udtræk af data vil det som udgangspunkt ske i anonymiseret form.

Derudover arbejder foreningen for at indsamle midler til forskning i hvorfor vaccineskader efter covid19-vaccination forekommer, samt forskning heri med henblik på behandling heraf.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. Disse oplysninger er køn, alder, antal vacciner samt tilhørende batchnumre og bivirkninger til brug for statistiske opgørelser og forskning i bivirkninger efter covid19-vaccination.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Samtykke sker efter artikel 6 i GDPR.

Videregivelse af dine personoplysninger

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav: Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/kontakt

Revidering af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted.